Fiscale eindejaarstips 2014

Het laatste kwartaal van dit jaar is al even aan de gang, dus tijd voor onze eindejaarstips. Fiscale voordelen die je over dit boekjaar kunt behalen, als je er dit kwartaal nog gebruik van maakt. Bovendien zijn er fiscale faciliteiten die per 1 januari 2015 zullen verdwijnen. Lees daarom onze eindejaarstips goed door en bekijk welke tips op jou(w) (bedrijf) van toepassing zijn.

 

EINDEJAARSTIPS VOOR DGA’S

 • Doe indien mogelijk in 2014 nog een dividenduitkering. Het tarief is dit jaar nog 22% (in 2015: 25%).
 • In 2014 is de schenking aan kinderen ad € 100.000 (inzake aankoop of verbouwing eigen woning) vrijgesteld van schenkbelasting. In 2015 vervalt deze vrijstelling.
 • In 2014 is er nog een fiscaal vriendelijk tarief van toepassing voor afkoop van stamrechten.
 • DGA pensioen: De Belastingdienst focust zich steeds meer op pensioenen in eigen beheer. Raadzaam kan zijn om te stoppen met pensioenopbouw.

 

EINDEJAARSTIPS VOOR BEDRIJVEN

 • Werkkostenregeling: Deze moet je invoeren vóór 1 januari 2015.
 • Vraag een voorlopige aanslag aan bij voldoende cashflow: de Belastingdienst vraagt sinds 2014 8% rente.

 

EINDEJAARSTIPS VOOR PARTICULIEREN

 • Schenking aan kinderen en derden: Tot en met 31 december 2014 kun je belastingvrij € 100.000 schenken aan kinderen, kleinkinderen of een derde. De schenking moet wel worden gebruikt voor de eigenwoning van de begunstigde. Daarnaast kan je je box 3 vermogen verlagen (peildatum: 1 januari 2015).
 • Belastingaanslagen worden niet als box 3 schuld meegeteld. Het is fiscaal aantrekkelijker om belastingaanslagen inkomstenbelasting vóór 1 januari 2015 te betalen.
 • Verhuur eigen woning: Tijdens een tijdelijke verhuur van jouw (tweede) eigen woning is de hypotheekrente niet aftrekbaar. Als de huur eindigt, dan mag weer hypotheekrenteaftrek worden geclaimd. Vanaf 1 januari 2015 is deze faciliteit niet meer van toepassing.
 • Aflossen hypotheek: Als je een lage hypotheekschuld hebt op je eigenwoning, dan kan het fiscaal aantrekkelijk zijn om de hypotheek vóór 1 januari 2015 af te lossen. Hiermee verlaag je je box 3 rendementsheffing. Dit is alleen gunstig indien de hypotheekrenteaftrek – vanwege de huurwaardeforfait-bijtelling – nagenoeg nihil is.
 • Hypotheekrente aftrek leegstaande woning: Als je je woning sinds het jaar 2012 te koop staat, dan is de hypotheekrente nog tot 1 januari 2015 aftrekbaar

Voor klanten
Ben je al klant van Fiscalisten Coöperatie en heb je n.a.v. deze tips vragen over eventuele vervolgstappen? Bel ons op +31 (0)35 544 72 73 of mail ons op info@fiscalistencooperatie.nl.

Nog geen klant?
Ben je nog geen klant van Fiscalisten Coöperatie? Vraag dan voor 30 november een GRATIS  Fiscaal Consult aan van normaal 125 excl. BTW. Tijdens het Fiscaal Consult reviewt een van onze fiscaal juristen in 45 minuten jouw eerdere of voorlopige jaarrekening(en). Onze dienst is een aanvulling op het werk van jouw accountant. Zo ben jij er zeker van dat jouw accountant geen fiscale voordelen heeft gemist.

mr. Cor van Erk over Innovatiebox

Voor bedrijven die vennootschapsbelasting betalen (bijvoorbeeld B.V., N.V. of coöperaties) en actief zijn met innovatie (ontwikkelen van nieuwe producten/innovatief activum), heeft de wetgever een belastingfaciliteit gecreëerd. Deze belastingfaciliteit, de zogenoemde innovatiebox, is ingevoerd om innovatief onderzoek van ondernemers fiscaal extra te stimuleren. Alle winsten die je behaalt met innovatieve activiteiten vallen in deze box en worden niet belast met 20%, maar met 5% vennootschapsbelasting. Deze maatregel kan je flinke belastingbesparing opleveren.

Voor winsten en verliezen uit immateriële activa waarvoor je een octrooi of een buitenlands patent hebt gekregen, of waarvoor je een S&O-verklaring hebt gekregen, geldt op verzoek een effectieve heffing van 5%. Ook kwekersrechten voor nieuw ontwikkelde plantenrassen worden aangemerkt als octrooi. De innovatiebox geldt overigens niet voor merken, logo’s en dergelijke.

Voorwaarden
Je kunt kiezen voor de innovatiebox als het bedrijf voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • Het bedrijf ontwikkelt het immateriële activum zelf, en hiervoor is een octrooi gekregen, of een S&O-verklaring voor afgegeven.
 • Het inkomen dat met het activum wordt behaald, moet voor ten minste 30% gevolg zijn van het octrooi dat je hebt gekregen.

Boxdrempel
Daarnaast dienen de voordelen groter te zijn dan de voortbrengingskosten die zijn afgetrokken. Dit noemt men de boxdrempel. De boxdrempel is de som van de voortbrengingskosten in het boekjaar en het saldo van de in te lopen voortbrengingskosten. Innovatieverliezen vallen dan ook niet onder de heffing van 5%, maar kunnen worden verrekend volgens de regels van de reguliere verliesverrekening.

Keuze voor een vast bedrag of treffen van een ruling
Het claimen van de fiscale faciliteit van de innovatiebox kan pas na het indienen van een verzoekschrift. Een verzoek kan relatief eenvoudig worden gedaan indien je opteert voor een vast bedrag/forfait. Hieronder een korte samenvatting van beide varianten.

Forfait
Vanaf het jaar 2013 kun je kiezen voor een vast bedrag (forfait) waarop je de Innovatiebox wilt toepassen. Het vaste bedrag is 25% van de totale winst van het bedrijf. Je hoeft dus niet uit te rekenen hoeveel winst er precies toegerekend moet worden aan een immaterieel activum dat je hebt voortgebracht.

Het voordeel van de forfait is dat je geen ingewikkelde berekeningen en een ruling hoeft te treffen. Het nadeel is evenwel dat het voordeel beperkt is, het maximale voordeel is dan ook 3.750 euro per jaar. Het forfait wordt tot slot toegepast in het jaar waarin het immateriële activum wordt voortgebracht en in de twee daaropvolgende jaren.

Ruling
Bij een ruling is de uitkomst van een zo hoog mogelijke percentage ons streven. Inmiddels hebben we een goede relatie opgebouwd met de afdeling Innovatiebox van de Belastingdienst. Voordat we een rulingsverzoek voor je kunnen doen, maken we op basis van een gesprek en een winstprognose een berekening of een ruling (vaststellingsovereenkomst) voor jou wel zinvol is. Wellicht is de eenvoudige variant van de forfait wel aantrekkelijker of is de innovatiebox niet voor jou van toepassing terwijl je wel een innovatieve ondernemer bent. Aan een rulingsverzoek gaan een analyse en een berekening van toerekening vooraf. Aan de andere kant zijn de voordelen niet gemaximeerd en is de afspraak 5 jaar geldig. Door deze werkwijze hebben we inmiddels een slagingspercentage van 100%.

Meer weten? Vraag een fiscaal consult aan.
Veel van onze cliënten zijn werkzaam in de IT/software industrie. Dit zijn dan ook grootverbruikers van deze ruling (ontwikkelen van software, applicaties, etc.) Denk je dat je aan de voorwaarden voldoet en heb je interesse in een quick scan van jouw situatie? Neem gerust contact met ons op.

Auteur:
mr. Cor van Erk
cjvanerk@fiscalistencooperatie.nl
+31624624856

mr. Eva Meex over Bedrijfsopvolging

Bedrijfsopvolging kan op een fiscaal zeer aantrekkelijke manier gebeuren. Wil je jouw onderneming, in de vorm van een eenmanszaak, Vof of BV, bijvoorbeeld aan de kinderen overdragen, dan kunnen de fiscale bedrijfsopvolgingsfaciliteiten interessant zijn.

Ondernemers hebben vaak de droom dat hun kinderen te zijner tijd de zaak voortzetten. Zij willen daarmee hun kinderen een steuntje in de rug geven en, niet geheel onbelangrijk, het bedrijf ‘in de familie houden’. Ze willen hun kinderen daarbij vaak ook een gedeelte van de waarde schenken door de onderneming tegen een lage prijs aan de kinderen te verkopen of juist wel voor de werkelijke waarde te verkopen, maar daarna de koopsom kwijt te schelden. De fiscus ziet dit echter ook als schenken, en dus belasting betalen.

Wij begeleiden momentaal heel wat bedrijfsopvolgingen, waarbij wij veel belasting kunnen besparen voor de ondernemer in kwestie. Je hebt als ondernemer immers altijd met de fiscus te maken, terwijl je je bij een bedrijfsopvolging eigenlijk (terecht) drukker maakt over de emotionele en ook zakelijke aspecten van een goede opvolging van jouw bedrijf. Het is niet niks om het bedrijf dat je jarenlang met veel energie en investering nauwgezet hebt opgebouwd, over te dragen. Een geruststellend idee is het daarom om de onvermijdelijke fiscale kant door een specialist te laten afhandelen. De bedrijfsopvolging wordt daardoor nog aantrekkelijker.

Fiscale bedrijfsopvolgingsfaciliteit
Belastingheffing moet bij een bedrijfsopvolging geen belemmering zijn. Dat vindt de wetgever gelukkig ook. Daarom zijn er speciale bedrijfsopvolgingsfaciliteiten in de wet opgenomen. Onder voorwaarden wordt over de eerste € 1.050.000 (afgerond) aan geschonken ondernemingsvermogen geen schenkbelasting geheven. Is de waarde van het ondernemingsvermogen hoger dan dat bedrag, dan is die hogere waarde voor 83% vrijgesteld van heffing. Met andere woorden: alleen over 17% van de ondernemingswaarde hoger dan € 1.050.000 wordt schenkbelasting geheven.

Om van deze regeling gebruik te maken, moet er aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Zo moet de overgedragen onderneming bijvoorbeeld minimaal vijf jaar worden voortgezet door jouw zoon of dochter. Verkopen zij de onderneming voor die tijd, dan moet er alsnog schenkbelasting worden betaald over de gehele waarde van de onderneming.

Wordt een onderneming overgedragen, dan kan ook inkomstenbelasting in Box 1 (winst uit onderneming) respectievelijk Box 2 (vervreemdingsvoordeel van aandelen) onder voorwaarden uitgesteld worden. Het verschil tussen de kostprijs en de commerciële waarde kan worden doorgeschoven naar de verkrijger. Een belangrijke voorwaarde is dat deze verkrijger al drie jaar mede-ondernemer of werknemer is. Dus mocht je hiervan in de toekomst gebruik willen maken, zorg dan op tijd voor een (deeltijd) arbeidscontract voor de kinderen die de zaak willen overnemen.

Als niet alle kinderen het bedrijf willen voortzetten, kunnen wij je uiteraard ook adviseren over een gelijke bevoordeling van de andere kinderen. Schakel in elk geval altijd een specialist in!

Contact
Mocht je n.a.v. dit artikel vragen hebben, neem dan contact op met mr. Eva Meex-Jungschlager via emeex@fiscalistencooperatie.nl of +31622483081.