Berichten

mr. Cor van Erk over Innovatiebox

Voor bedrijven die vennootschapsbelasting betalen (bijvoorbeeld B.V., N.V. of coöperaties) en actief zijn met innovatie (ontwikkelen van nieuwe producten/innovatief activum), heeft de wetgever een belastingfaciliteit gecreëerd. Deze belastingfaciliteit, de zogenoemde innovatiebox, is ingevoerd om innovatief onderzoek van ondernemers fiscaal extra te stimuleren. Alle winsten die je behaalt met innovatieve activiteiten vallen in deze box en worden niet belast met 20%, maar met 5% vennootschapsbelasting. Deze maatregel kan je flinke belastingbesparing opleveren.

Voor winsten en verliezen uit immateriële activa waarvoor je een octrooi of een buitenlands patent hebt gekregen, of waarvoor je een S&O-verklaring hebt gekregen, geldt op verzoek een effectieve heffing van 5%. Ook kwekersrechten voor nieuw ontwikkelde plantenrassen worden aangemerkt als octrooi. De innovatiebox geldt overigens niet voor merken, logo’s en dergelijke.

Voorwaarden
Je kunt kiezen voor de innovatiebox als het bedrijf voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • Het bedrijf ontwikkelt het immateriële activum zelf, en hiervoor is een octrooi gekregen, of een S&O-verklaring voor afgegeven.
  • Het inkomen dat met het activum wordt behaald, moet voor ten minste 30% gevolg zijn van het octrooi dat je hebt gekregen.

Boxdrempel
Daarnaast dienen de voordelen groter te zijn dan de voortbrengingskosten die zijn afgetrokken. Dit noemt men de boxdrempel. De boxdrempel is de som van de voortbrengingskosten in het boekjaar en het saldo van de in te lopen voortbrengingskosten. Innovatieverliezen vallen dan ook niet onder de heffing van 5%, maar kunnen worden verrekend volgens de regels van de reguliere verliesverrekening.

Keuze voor een vast bedrag of treffen van een ruling
Het claimen van de fiscale faciliteit van de innovatiebox kan pas na het indienen van een verzoekschrift. Een verzoek kan relatief eenvoudig worden gedaan indien je opteert voor een vast bedrag/forfait. Hieronder een korte samenvatting van beide varianten.

Forfait
Vanaf het jaar 2013 kun je kiezen voor een vast bedrag (forfait) waarop je de Innovatiebox wilt toepassen. Het vaste bedrag is 25% van de totale winst van het bedrijf. Je hoeft dus niet uit te rekenen hoeveel winst er precies toegerekend moet worden aan een immaterieel activum dat je hebt voortgebracht.

Het voordeel van de forfait is dat je geen ingewikkelde berekeningen en een ruling hoeft te treffen. Het nadeel is evenwel dat het voordeel beperkt is, het maximale voordeel is dan ook 3.750 euro per jaar. Het forfait wordt tot slot toegepast in het jaar waarin het immateriële activum wordt voortgebracht en in de twee daaropvolgende jaren.

Ruling
Bij een ruling is de uitkomst van een zo hoog mogelijke percentage ons streven. Inmiddels hebben we een goede relatie opgebouwd met de afdeling Innovatiebox van de Belastingdienst. Voordat we een rulingsverzoek voor je kunnen doen, maken we op basis van een gesprek en een winstprognose een berekening of een ruling (vaststellingsovereenkomst) voor jou wel zinvol is. Wellicht is de eenvoudige variant van de forfait wel aantrekkelijker of is de innovatiebox niet voor jou van toepassing terwijl je wel een innovatieve ondernemer bent. Aan een rulingsverzoek gaan een analyse en een berekening van toerekening vooraf. Aan de andere kant zijn de voordelen niet gemaximeerd en is de afspraak 5 jaar geldig. Door deze werkwijze hebben we inmiddels een slagingspercentage van 100%.

Meer weten? Vraag een fiscaal consult aan.
Veel van onze cliënten zijn werkzaam in de IT/software industrie. Dit zijn dan ook grootverbruikers van deze ruling (ontwikkelen van software, applicaties, etc.) Denk je dat je aan de voorwaarden voldoet en heb je interesse in een quick scan van jouw situatie? Neem gerust contact met ons op.

Auteur:
mr. Cor van Erk
cjvanerk@fiscalistencooperatie.nl
+31624624856