schuld erven

Zomaar een grote schuld erven? Situatie verbeterd door nieuwe wet

Eerder schreven wij over hoe je het erven van een grote schuld kon voorkomen. Vóór 1 september 2016 was het namelijk heel makkelijk om nietsvermoedend een grote schuld te erven: door een huurwoning leeg te halen, door deelname aan de verdeling van de nalatenschap en door nog meer zaken. Deze regels zijn bij de meeste mensen onbekend, maar je kon hierdoor wel een nalatenschap ‘stilzwijgend zuiver aanvaarden’. Een zuivere aanvaarding is onherroepelijk. Een erfgenaam kan hierdoor in financiële problemen komen, als de schulden groter zijn dan de baten.

Beter bescherm tegen onverwachte schuld

Op 1 september 2016 is er een nieuwe wet ingegaan, waardoor je jouw privévermogen beter kunt beschermen tegen een onverwachte schuld uit een erfenis. Er is pas sprake van zuivere aanvaarding als je de goederen van de nalatenschap verkoopt of op andere wijze onttrekt aan eventuele schuldeisers.

Schuld erven door onrechtmatige daden

Verder is er in de nieuwe wet een uitzondering opgenomen voor gevallen waarin de erfgenaam na zuivere aanvaarding wordt geconfronteerd met een onverwachte schuld. Bijvoorbeeld als pas na overlijden duidelijk wordt dat de erflater tijdens zijn leven onrechtmatige daden heeft gepleegd en hierdoor schadeplichtig is. Om te voorkomen dat de erfgenaam met zijn of haar privévermogen deze schuld moet aflossen is er nu een mogelijkheid om de kantonrechter te verzoeken om het privévermogen van de erfgenaam te beschermen.

Nog steeds oppassen

Ondanks deze nieuwe wet is het nog steeds oppassen geblazen en in geval van twijfel adviseren wij de nalatenschap beneficiair te aanvaarden.

Heb je vragen hierover of wil je advies over jouw specifieke situatie? Bel 035-6315520 of mail naar info@fiscalistencooperatie.nl.

schenkingsvrijstelling

Terug van weggeweest: verhoogde schenkingsvrijstelling van € 100.000

De verhoogde schenkingsvrijstelling van € 100.000 is vanaf 1 januari 2017 terug van weggeweest. Hoe zat het ook alweer? Iedereen mag een vrijgestelde schenking van € 100.000 aan een ander doen. Dat kan een gezinslid, een familielid, maar ook een vriend of vriendin zijn. Hier moet je op letten:

 • Deze persoon moet in de leeftijdsgroep van 18 jaar tot 40 jaar vallen;
 • Het bedrag moet worden gebruikt in verband met de verwerving of verbouwing van een eigen woning, de afkoop van zakelijke rechten (zoals erfpacht) van die eigen woning, voor de aflossing van de schuld van de eigen woning of een restschuld van de vervreemde eigen woning;
 • De begunstigde mag niet eerder gebruik hebben gemaakt van de verruimde vrijstelling.

Dit is natuurlijk goed om te weten, maar het wordt er wel ingewikkeld van. Hoe gaat het als er bijvoorbeeld in 2015 gebruik is gemaakt van de huidige (lagere) vrijstelling voor de eigen woning? Er is gelukkig wel overgangsrecht (in de maak). Volgens het overgangsrecht mag er in de jaren 2017 of 2018 nog van de verruimde vrijstelling voor de eigen woning gebruik worden gemaakt. Maar ook andere voorbeelden zijn denkbaar, iedere situatie is immers anders. Laat je daarom goed informeren!

Heb je vragen hierover? Bel 035-5447273 of mail naar info@fiscalistencooperatie.nl! Kijk hier voor meer nieuws over schenken en erven.

BOR

De fiscale voordelen van een schenking of vererving van aandelenbelangen

De Hoge Raad heeft op 22 april 2016 een belangrijke uitspraak gedaan over de toepassing van de BOR (bedrijfsopvolgingsregeling voor de erf- en schenkbelasting). De toepassing van de BOR levert zeer gunstige belastingvrijstellingen op. Ben jij ondernemer en geïnteresseerd in belastingregelingen met betrekking tot erven en schenken? Lees dan verder.

De BOR

De BOR kan worden toegepast als de erflater een (direct) aandelenbelang van >5% in een (holding-)BV mét ondernemingsvermogen had. Er zijn dus twee vereisten:

 • De BV moet ondernemingsvermogen hebben.
 • De erflater moet een aandelenbelang van >5% in die BV hebben.

Belangrijk is dus om eerst te bepalen of de (holding-)BV zelf ondernemingsvermogen heeft. Is dat het geval dan mag – onder voorwaarden – ook het ondernemingsvermogen van andere vennootschappen aan het vermogen van die holding-BV worden toegerekend. De BOR ziet dan dus niet alleen op het (directe) aandelenbelang van een erfgenaam in een BV, maar ook op het (indirecte) aandelenbelang van een erfgenaam in een vennootschap.

Casus: hoeveel % belang heeft erflater Hans?

Erflater Hans van Grunsven (fictief) overlijdt in november 2010. Hans was in gemeenschap van goederen gehuwd met Anne. Tot de huwelijksgoederengemeenschap hoorde een belang van 6,89% in Van Grunsven BV. Anne heeft door vererving zeven aandelen in Van Grunsven BV verkregen. Van Grunsven BV is een holding-BV met aandelenbelangen in verschillende actieve werkvennootschappen over de hele wereld. Een van die vennootschappen is Dikhout Ltd., waarin Van Grunsven BV ten tijde van het overlijden van Hans een belang hield van 70,6%. Het indirecte belang van Hans in Dikhout Ltd. (via Van Grunsven BV) was daardoor 4,86%.

Kan de BOR toegepast worden?

De vraag is nu of de BOR van toepassing is op het door Van Grunsven BV gehouden belang in Dikhout Ltd. en daardoor op het aandelenbelang van Hans in Van Grunsven BV.

In dit geval krijgt Anne weliswaar een (direct) aandelenbelang van >5% in Van Grunsven BV, maar die heeft zelf geen ondernemingsvermogen. Volgens de inspecteur hoeft er dan niet verder te worden gekeken. De BOR is niet van toepassing op de vererving van de aandelen in Van Grunsven BV aan Anne en al helemaal niet op de (indirect gehouden) aandelen in Dikhout Ltd. Op deze manier levert de BOR geen fiscale voordelen op.

Welke regels past de Rechtbank toe?

De Rechtbank is echter van mening dat bij de bepaling of Van Grunsven BV ondernemingsvermogen heeft, de normale regels van ‘vermogensetikettering’ moeten worden toegepast. Volgens die regels moet het ondernemingsvermogen van de andere vennootschappen worden toegerekend aan het (ondernemings-)vermogen van Van Grunsven BV, omdat de activiteiten van die andere vennootschappen in lijn liggen met die van de Van Grunsven BV. Door deze manier van bepalen of een holding-BV wel of geen ondernemingsvermogen heeft, wordt dus niet alleen veel eerder toegekomen aan de toepassing van de BOR op het (direct) gehouden aandelenbelang van >5% in de holding-BV, maar ook op de (indirect) gehouden aandelenbelangen <5% in de andere vennootschappen.

Inspecteur in hoger beroep bij het Hof, Anne stapt daarna naar Hoge Raad

De inspecteur gaat in hoger beroep bij het Hof en wordt door het Hof in het gelijk gesteld. Anne gaat vervolgens in cassatie bij de Hoge Raad. Die kijkt dan naar hoe het Hof de wet heeft toegepast in dit geval. De Hoge Raad is uiteindelijk van mening dat het actieve ondernemingsvermogen van Dikhout Ltd. wel mag worden toegerekend aan het vermogen van Van Grunsven BV, bij de bepaling of Van Grunsven BV ondernemingsvermogen heeft. De normale regels van vermogensetikettering mogen daarbij dus toegepast worden. Daardoor mag de BOR worden toegepast op zowel het tot de nalatenschap van Hans behorende (directe) aandelenbelang in Van Grunsven BV, maar ook op het (indirecte) aandelenbelang in Dikhout Ltd. Kortom, ook een schenking of vererving van kleine (indirecte) aandelenbelangen kan dus fiscaal zeer voordelig zijn!

Wat betekent dit voor de praktijk?

Voor de praktijk betekent het dat er door deze uitspraak meer ondernemers of bedrijfsopvolgers van de belastingvrijstellingen van de BOR gebruik kunnen maken. Een positieve ontwikkeling voor ondernemend Nederland!

Heb je vragen hierover? Bel 035-6315520 of mail naar info@fiscalistencooperatie.nl.

Wat als je nietsvermoedend een grote schuld erft?

Het zou je maar overkomen: Op dringend verzoek van de verhuurder haal je het kantoor van je overleden echtgenoot leeg. Nietsvermoedend aanvaard je hiermee de nalatenschap van je echtgenoot. Een nalatenschap met een grote schuld… Voor lange tijd zal je nu de schulden van je overleden echtgenoot moeten betalen uit eigen vermogen. Als je dit van tevoren had geweten, had je deze nalatenschap nooit aanvaard.

Veel mensen weten niet dat ze door bepaalde handelingen een nalatenschap zuiver aanvaarden, zoals in bovenstaande voorbeeld het geval is. Zuivere aanvaarding van een nalatenschap wil zeggen dat je automatisch zowel bezittingen als schulden erft. Het kan heel erg vervelend zijn om een grote schuld te erven. Jij, de erfgenaam, bent aansprakelijk voor de schulden uit de nalatenschap en zult die schulden uit je eigen vermogen moeten afbetalen.

Uitdrukkelijke aanvaarding van nalatenschap

Je kunt uitdrukkelijk of stilzwijgend een nalatenschap zuiver aanvaarden. Uitdrukkelijke aanvaarding doe je door:

 • een zeer verstrekkende volmacht te verlenen;
 • jezelf op te stellen als erfgenaam;
 • een verklaring bij de griffier van de rechtbank af te leggen.

Meestal neem de notaris zo’n volmacht op in de Verklaring van Erfrecht.

Stilzwijgende aanvaarding van nalatenschap

In het voorbeeld werd de nalatenschap stilzwijgend aanvaard. Dit gebeurt als je handelingen verricht die betrekking hebben op de nalatenschap van iemand. Het regelen van een begrafenis valt hier niet onder, maar het verdelen van de spullen juist wel! Als je twijfelt over het aanvaarden van de nalatenschap, bijvoorbeeld door openstaande schulden van de overleden persoon, moet je zeer voorzichtig zijn met het verrichten van handelingen met betrekking tot de nalatenschap.

Voorbeelden stilzwijgende zuivere aanvaarding:

 • het leeghalen van de woning en bepalen wat er met de spullen gebeurt;
 • het verkopen van de woning;
 • het zonder voorbehoud voldoen van schulden van de nalatenschap en het overeenkomen van betalingsregelingen met schuldeisers;
 • het afgeven van een volmacht om de nalatenschap af te wikkelen;
 • het innen van tot de nalatenschap behorende vorderingen en het treffen van regelingen met schuldenaren;
 • het als erfgenaam deelnemen aan de verdeling van de nalatenschap;
 • het ondertekenen van een bankverklaring, waarbij het rekeningtegoed van de erflater wordt vrijgegeven;
 • het instellen van rechtsvorderingen die een erfgenaam toekomen.

Na aanvaarding staat definitief vast dat je erfgenaam bent geworden. Terugkomen op een eerdere beslissing mag niet, net zomin als een nalatenschap gedeeltelijk aanvaarden.

Beneficiaire aanvaarding van nalatenschap

Je kunt de nalatenschap ook beneficiair aanvaarden in plaats van zuiver aanvaarden. Met beneficiaire aanvaarding ben je alleen aansprakelijk voor schulden als die gedekt worden door de bezittingen. Met deze aanvaarding van het nalatenschap onder het voorrecht van boedelbeschrijving, dek je je in tegen risico’s.

Een erfgenaam die nog geen keuze heeft uitgebracht voor beneficiaire aanvaarding, mag alleen handelingen verrichten die te maken hebben met het beheer van de nalatenschap. Zo voorkom je dat je door jouw gedrag niet alsnog de nalatenschap zuiver aanvaardt.

Voorbeelden van gedrag dat niet leidt tot zuivere aanvaarding:

 • het regelen van de begrafenis en het voldoen van de uitvaartkosten;
 • het opmaken van een boedelbeschrijving;
 • het nemen van bewarende maatregelen;
 • het wegnemen van enige waardeloze kledingstukken;
 • het beleggen van contanten op een rekening-courant;
 • het huren van een safeloket;
 • het ontruimen van een huurhuis om de nieuwe bewoner toegang te kunnen verschaffen;
 • het indienen van een verzoek tot verzegeling of ontzegeling van de boedel;
 • het inventariseren en opzeggen van lidmaatschappen en abonnementen.

Termijn van beraad

Het is slim om als erfgenaam goed na te denken of je de nalatenschap zuiver of beneficiair wil aanvaarden. Dit kun je rustig doen tijdens de periode van drie maanden na het overlijden van de erflater: de ‘termijn van beraad’. Door te inventariseren wat de goederen en schulden van de nalatenschap zijn, kun je tot een goede beslissing komen. Neem hiervoor contact op met de accountant of fiscalist van de erflater.

Je kunt de nalatenschap eventueel ook verwerpen. Dan ben je achteraf gezien nooit erfgenaam geweest. Let op: in de meeste gevallen schuift de erfenis door naar de kinderen van de erfgenaam. Die kinderen moeten vervolgens ook weer de keuze maken tussen zuiver aanvaarden, beneficiair aanvaarden of verwerpen.

Heb je vragen over hoe een nalatenschap te aanvaarden? Bel 035-5447273 of mail naar info@fiscalistencooperatie.nl!

mr. Eva Meex over Estateplanning

Estateplanning is het plannen van de overdracht van uw vermogen aan uw kinderen (of aan anderen) met de juiste juridische en fiscale beschermingsmaatregelen, zodat uw vermogen op de juiste wijze en fiscaal zo voordelig mogelijk bij de juiste personen terecht komt.  Estateplanning houdt vermogens in stand! 

Bij estateplanning moet u bijvoorbeeld denken aan een ondernemer op leeftijd die zijn zaak heeft verkocht om van zijn pensioen te gaan genieten. De ondernemer zal door de verkoop over liquide vermogen beschikken. Natuurlijk zal hij dit vermogen eerst gebruiken om in zijn eigen levensonderhoud te voorzien. Om verzekerd te zijn van voldoende vermogen voor een eigen zonnige toekomst, kunnen wij een vermogensplanning maken. Er wordt berekend en uitgewerkt hoe het privévermogen van de ondernemer zich de komende jaren ontwikkelt en in elk geval in stand kan blijven.

Wij zien in de praktijk vervolgens vaak dat hij, zodra hij ziet hoe zijn vermogen zich zal ontwikkelen, dan alvast wil gaan schenken aan zijn beoogde erfgenamen, doorgaans zijn kinderen. De reden hiervoor is vaak fiscaal van aard. Door jaarlijks een deel van het vermogen aan de kinderen te schenken vermindert zijn toekomstige nalatenschap. De kinderen betalen hierdoor in de toekomst minder erfbelasting. Daartoe stellen wij dan een schenkingstraject op en begeleiden wij u met de uitvoering daarvan.

Uiteraard nemen wij in ons estateplanningsadvies altijd alle relevante feiten en omstandigheden mee zodat wij to-the-point kunnen adviseren op bijvoorbeeld de noodzaak de inhoud van uw testament of huwelijkse voorwaarden bij te stellen. 

Een estateplanningsadvies van Fiscalisten Coöperatie is altijd geheel op maat gemaakt en met gebruikmaking van alle fiscale mogelijkheden volgens alle fiscale actualiteiten. Met een estateplanningsadvies van Fiscalisten Coöperatie bent u verzekerd van een goed geplande toekomst en bespaart u altijd belastingheffing! 

Fiscale regels voor schenken in 2015

Schenken levert vaak belastingvoordeel op!

Een schenking, gift of donatie is het bevoordelen van een ander zonder dat je daar iets voor terug wil. Het is een onverplichte handeling in de vorm van een (eenzijdige) overeenkomst. Vaak worden schenkingen gedaan tussen (groot-)ouders en (klein-)kinderen, maar schenkingen tussen vrienden komen net zo goed voor.

Schenkbelasting

Het kan zijn dat er over de schenking schenkbelasting moet worden betaald. Kan want er bestaan vrijstellingen. Ook de hoogte van de schenkbelasting verschilt door de verschillende tarieven voor de verschillende groepen begunstigden. Tarieven variëren van 10% bij een relatief kleine schenking door ouders tot 40% bij een grote schenking door een oom aan zijn neef. Gelukkig zijn er ook heel wat belastingvrijstellingen in de wet opgenomen, waardoor de schade vaak beperkt kan worden.

Waarover?

Afgezien van de vrijstellingen (zie hieronder) zal schenkbelasting moeten worden betaald over alles wat u geschonken krijgt van iemand die op het moment van de schenking in Nederland woont. Daarnaast moet u ook schenkbelasting betalen over een schenking van iemand die nog geen tien jaar uit Nederland is geëmigreerd en nog de Nederlandse nationaliteit heeft.

Tarieven schenk- en erfbelasting 2015
I. Partner en I.a Kleinkinderen II. Overigen (broers/zussen,
kinderen neven/nichten, vrienden, etc)
tot € 121.296 10% 18% 30%
€ 121.296 en hoger 20% 36% 40%

Vrijstellingen

Er hoeft geen schenkbelasting te worden betaald bij schenkingen aan:

 • Kinderen € 5.277
 • Kinderen van 18 – 40 jaar (eenmalige verhoging tot) € 25.322
 • Kinderen van 18 – 40 jaar (eenmalig) en schenking wordt gebruikt voor studie of eigen woning  € 52.752
 • Alle anderen € 2.111
 • ANBI/SBBI volledig vrijgesteld

Deze vrijstellingen van schenkbelasting gelden voor 2015.

Mogelijkheden voor (belastingvrij) schenken

Er zijn een heel aantal mogelijkheden om fiscaal gunstig te schenken, bijvoorbeeld:

 1. Schenken op papier
 2. Schenken onder voorwaarden
 3. Schenken van de onderneming

Wij adviseren u graag over alle (on)mogelijkheden en kunnen een fiscaal gunstig schenkingstraject voor u opzetten. Schakel in elk geval altijd een specialist in!

Laat uw vermogen fiscaal voordelig na!

Het nalaten van uw vermogen kan tot een behoorlijke aanslag van erfbelasting leiden. Dat hoeft echter niet! Door uw testament goed vorm te geven en gebruik te maken van de wettelijke vrijstellingen van erfbelasting, zorgt u voor een zo laag mogelijke erfbelasting aanslag. Laat u hierin adviseren door een specialist, dan weet u zeker dat u optimaal gebruikmaakt van alle belastingvoordelen.

Erfbelasting

Over vermogen dat wordt nagelaten is in principe, afgezien van de vrijstellingen van erfbelasting (zie hieronder), erfbelasting verschuldigd door de verkrijgers. Dat kunnen zijn de erfgenamen, maar bijvoorbeeld ook de legatarissen.

Voor erfbelasting gelden dezelfde tarieven als voor schenkbelasting. Zoals hiervoor al genoemd kunnen de tarieven variëren van 10% bij een kleine erfenis van ouders aan hun kinderen tot 40% bij een grote erfenis verkregen door een neef van zijn oom.

Vrijstellingen erfbelasting

Er hoeft geen erfbelasting te worden betaald over de volgende verkrijgingen:

 • Partner (echtgenoot, geregistreerd partner, notarieel samenwoner) € 633.014
 • Kinderen (en kleinkinderen) € 20.047
 • Bepaalde zieke en gehandicapte kinderen € 60.138
 • Ouders € 47.477
 • Alle anderen € 2.111
 • ANBI/SBBI volledig vrijgesteld

Deze vrijstellingen van schenkbelasting gelden voor 2015.

 

 

 

Fiscale eindejaarstips 2014

Het laatste kwartaal van dit jaar is al even aan de gang, dus tijd voor onze eindejaarstips. Fiscale voordelen die je over dit boekjaar kunt behalen, als je er dit kwartaal nog gebruik van maakt. Bovendien zijn er fiscale faciliteiten die per 1 januari 2015 zullen verdwijnen. Lees daarom onze eindejaarstips goed door en bekijk welke tips op jou(w) (bedrijf) van toepassing zijn.

 

EINDEJAARSTIPS VOOR DGA’S

 • Doe indien mogelijk in 2014 nog een dividenduitkering. Het tarief is dit jaar nog 22% (in 2015: 25%).
 • In 2014 is de schenking aan kinderen ad € 100.000 (inzake aankoop of verbouwing eigen woning) vrijgesteld van schenkbelasting. In 2015 vervalt deze vrijstelling.
 • In 2014 is er nog een fiscaal vriendelijk tarief van toepassing voor afkoop van stamrechten.
 • DGA pensioen: De Belastingdienst focust zich steeds meer op pensioenen in eigen beheer. Raadzaam kan zijn om te stoppen met pensioenopbouw.

 

EINDEJAARSTIPS VOOR BEDRIJVEN

 • Werkkostenregeling: Deze moet je invoeren vóór 1 januari 2015.
 • Vraag een voorlopige aanslag aan bij voldoende cashflow: de Belastingdienst vraagt sinds 2014 8% rente.

 

EINDEJAARSTIPS VOOR PARTICULIEREN

 • Schenking aan kinderen en derden: Tot en met 31 december 2014 kun je belastingvrij € 100.000 schenken aan kinderen, kleinkinderen of een derde. De schenking moet wel worden gebruikt voor de eigenwoning van de begunstigde. Daarnaast kan je je box 3 vermogen verlagen (peildatum: 1 januari 2015).
 • Belastingaanslagen worden niet als box 3 schuld meegeteld. Het is fiscaal aantrekkelijker om belastingaanslagen inkomstenbelasting vóór 1 januari 2015 te betalen.
 • Verhuur eigen woning: Tijdens een tijdelijke verhuur van jouw (tweede) eigen woning is de hypotheekrente niet aftrekbaar. Als de huur eindigt, dan mag weer hypotheekrenteaftrek worden geclaimd. Vanaf 1 januari 2015 is deze faciliteit niet meer van toepassing.
 • Aflossen hypotheek: Als je een lage hypotheekschuld hebt op je eigenwoning, dan kan het fiscaal aantrekkelijk zijn om de hypotheek vóór 1 januari 2015 af te lossen. Hiermee verlaag je je box 3 rendementsheffing. Dit is alleen gunstig indien de hypotheekrenteaftrek – vanwege de huurwaardeforfait-bijtelling – nagenoeg nihil is.
 • Hypotheekrente aftrek leegstaande woning: Als je je woning sinds het jaar 2012 te koop staat, dan is de hypotheekrente nog tot 1 januari 2015 aftrekbaar

Voor klanten
Ben je al klant van Fiscalisten Coöperatie en heb je n.a.v. deze tips vragen over eventuele vervolgstappen? Bel ons op +31 (0)35 544 72 73 of mail ons op info@fiscalistencooperatie.nl.

Nog geen klant?
Ben je nog geen klant van Fiscalisten Coöperatie? Vraag dan voor 30 november een GRATIS  Fiscaal Consult aan van normaal 125 excl. BTW. Tijdens het Fiscaal Consult reviewt een van onze fiscaal juristen in 45 minuten jouw eerdere of voorlopige jaarrekening(en). Onze dienst is een aanvulling op het werk van jouw accountant. Zo ben jij er zeker van dat jouw accountant geen fiscale voordelen heeft gemist.