DGA

12 fiscale tips voor de DGA en zijn of haar BV

Fiscalisten Coöperatie geeft tips! Ben jij directeur-grootaandeelhouder bij een bv? Dan zijn er een aantal fiscale zaken waar je goed op moet letten. Wij geven 12 uitgebreide tips die jouw fiscale keuzes wat makkelijker maken.

Klik op een tip om er meer over te lezen.

Een dga kan net als een gewone werknemer pensioen opbouwen. Een gewone werknemer moet dat doen bij een professioneel pensioenfonds of verzekeraar. Een dga kan dat ook in eigen beheer doen: bij zijn of haar eigen bv. Als de Eerste Kamer straks instemt met de plannen, is het vanaf 2017 echter niet meer mogelijk om als dga fiscaal vriendelijk pensioen in eigen beheer op te bouwen. Bouw je nu nog pensioen in eigen beheer op? Zorg dan dat je in 2017 niet voor een onaangename fiscale verrassing komt te staan en onderneem vóór 1 april 2017 de volgende acties:

 • Maak het pensioen in eigen beheer premievrij: laat de ava (algemene vergadering van aandeelhouders) dit besluit nemen en leg dit tijdig in notulen vast.
 • Leg het stopzetten van de opbouw van het eigenbeheerpensioen vast in de pensioenbrief waarin de pensioenafspraken met uw bv zijn vastgelegd.
 • Pas de pensioenbrief aan in geval van een extern verzekerd nabestaandenpensioen. Leg vast dat de aanspraak op het nabestaandenpensioen ongewijzigd doorloopt bij de externe verzekeraar.
 • Pas een eventuele risicodekking ter afdekking van het overlijdensrisico aan.

Let op!
Deze acties zijn noodzakelijk om te voorkomen dat je pensioenaanspraak niet meer wordt gezien als pensioen. In dat geval wacht jou namelijk een forse afrekening. Je bent dan loonheffing verschuldigd van maximaal 52% over de commerciële waarde van het opgebouwde pensioen. Die is aanzienlijk hoger dan de waarde van de pensioenaanspraak op de fiscale balans van de bv en je betaalt ook nog 20% revisierente. Onderneem de acties daarom voor 1 april 2017.

Naast het stopzetten van het fiscaal vriendelijk opbouwen van pensioen in eigen beheer, biedt de wetgeving vanaf 2017 drie mogelijkheden voor het reeds opgebouwd pensioen in eigen beheer:

 1. Fiscaal geruisloos afstempelen naar fiscale waarde gevolgd door afkoop met een korting en zonder revisierente.
 2. Fiscaal geruisloos afstempelen naar fiscale waarde gevolgd door omzetting in een oudedagsverplichting (OV).
 3. Het bevriezen van het bestaande pensioen in eigen beheer.

Afkopen kan in 2017, 2018 en 2019. De korting wordt echter elk jaar lager:

 • 34,5% in 2017
 • 25% in 2018
 • 19,5% in 2019

De korting wordt toegepast op de fiscale waarde per 31 december 2015. Koop je af in 2017, dan ben je loonheffing verschuldigd over 65,5% van de fiscale balanswaarde per 31 december 2015. Het verschil tussen de fiscale waarde per afkoopdatum en per 31 december 2015 wordt voor 100% belast. Het jaar van afkoop is niet van invloed op de revisierente: zowel bij afkoop in 2017, als 2018, als 2019 ben je geen revisierente verschuldigd.

Ook omzetten in een oudedagverplichting kan in de jaren 2017, 2018 en 2019. Zet je om in een oudedagverplichting en wil je alsnog afkopen? Dan is dit in de jaren tot en met 2019 nog mogelijk met de korting en zonder revisierente.

Tip:
Welke keuze je moet maken is niet eenvoudig te bepalen. Ook is niet elke keuze altijd mogelijk, bijvoorbeeld omdat liquide middelen voor afrekening met de Belastingdienst ontbreken of omdat de instemming van een ex-partner nodig is. Overleg met een van onze fiscalisten over jouw mogelijkheden en de voor- en nadelen van de mogelijke keuzes in jouw persoonlijke situatie.

Heb je ook nog een deel van jouw pensioen extern bij een verzekeringsmaatschappij verzekerd, dan kan dit alleen vóór 1 april 2017 nog worden overgedragen naar pensioen in eigen beheer. Dit kan aantrekkelijk zijn als je het pensioen in eigen beheer wilt afkopen of wilt omzetten in een oudedagverplichting.

Overleg met onze adviseurs of het terughalen van extern verzekerd pensioen raadzaam is. Neem daarbij ook je oorspronkelijke redenen om het pensioen extern te verzekeren in afweging. Houd er bovendien rekening mee dat bij afkoop de korting niet kan worden toegepast op dit deel van het pensioen, omdat dit op 31 december 2015 nog niet in eigen beheer verzekerd was.

Tip:
Zorg dat het extern verzekerd pensioenkapitaal uiterlijk 31 maart 2017 is overgedragen. Wil je de externe opbouw van pensioen juist voortzetten? Maak dan een nieuwe pensioenbrief op. Hierin moet worden vastgelegd dat alleen de extern ondergebrachte pensioenaanspraken worden voortgezet.

Als je het pensioen in eigen beheer wilt afstempelen, afkopen en/of wilt omzetten zal je (ex)partner moeten instemmen. Deze handelingen hebben namelijk ook gevolgen voor zijn/haar pensioenrechten. Houd hier rekening mee als je nadenkt over het pensioen in eigen beheer en overleg met je (ex)partner.

Vanwege het pensioen in eigen beheer kan in veel gevallen op dit moment geen dividend uitgekeerd worden. Door afkoop of omzetting van het pensioen in eigen beheer zal het eigen vermogen van de bv verbeteren. De mogelijkheid om dividend uit te keren neemt daarmee toe. Bovendien bestaat er dan geen risico meer dat de dividenduitkering wordt aangemerkt als een pensioenafkoop met daarbij behorende enorme belastingaanslagen.

Let op!
Alvorens je dividend uit kunt keren zal de algemene vergadering (van aandeelhouders) eerst moeten vaststellen of het eigen vermogen ook na de uitkering groter is dan de wettelijke en statutaire reserves (balanstest). Hierna moet het bestuur nog goedkeuring geven. Deze goedkeuring kan niet worden gegeven als het bestuur weet of redelijkerwijs behoort te voorzien dat de bv na uitkering niet zal kunnen blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden (uitkeringstoets).

Je hebt er dit jaar nog niets aan, maar het is wel een goed vooruitzicht. De vennootschapsbelasting wordt vanaf 2018 namelijk verminderd door een stapsgewijze verlenging van de eerste tariefschijf (20%). In 2018 wordt de eerste tariefschijf verlengd van 200.000 euro naar 250.000 euro, in 2020 van 250.000 euro naar 300.000 euro en in 2021 van 300.000 euro naar 350.000 euro.

Met betrekking tot de aanslag vennootschapsbelasting 2015 rekent de Belastingdienst vanaf 1 juli 2016 een rente van 8%! Voorkom dat je deze hoge rente verschuldigd wordt en controleer of jouw voorlopige aanslag juist is. Is deze te laag, vraag dan zo snel mogelijk een nieuwe voorlopige aanslag aan.

Tip:
Vraag ook om een lagere voorlopige aanslag als je voorlopige aanslag te hoog is. In tegenstelling tot vroeger kun je niet meer “sparen” bij de Belastingdienst. De Belastingdienst vergoedt namelijk over het algemeen geen rente meer over een te hoge aanslag.

Met de innovatiebox kan het belastingtarief in de vennootschapsbelasting op winst uit innovatieve activiteiten worden verlaagd. Vanaf 2017 worden de nexusbenadering en toegangscriteria in de innovatiebox geïntroduceerd. De nexusbenadering betekent dat een deel van de voordelen uit innovatieve activiteiten niet in aanmerking komt voor de innovatiebox. Dit is het geval als een gedeelte van de uitgaven verband houdt met het uitbesteden van speur- en ontwikkelingswerk aan een verbonden lichaam (dochter- moeder- of zustermaatschappij).

Het toegangsticket voor de innovatiebox wordt de S&O-verklaring. Bij een nettogroepsomzet van meer dan 50 miljoen euro per jaar (250 miljoen euro in vijf jaar) of brutovoordelen uit innovatieve activa van meer dan 7,5 miljoen euro per jaar (37,5 miljoen euro in vijf jaar), moet vanaf 2017 naast de S&O-verklaring een tweede toegangsticket worden overlegd. Denk hierbij aan een octrooi, naar hun aard met octrooien vergelijkbare rechten als utility models, kwekersrechten, et cetera.

In een VBI (een vrijgestelde beleggingsinstelling) zijn de beleggingsresultaten van beleggingen onder voorwaarden vrijgesteld van vennootschapsbelasting. Tot 20 september 2016 15:15 uur kon je overtollig vermogen uit een bv fiscaal geruisloos afsplitsen naar een VBI. Vanaf die datum kan dit niet meer en moet in box 2 worden afgerekend over de positieve aanmerkelijkbelangclaim.

Tip:
Indien het verzoek om de VBI-status te verlenen voor 20 september 2016 15:15 uur bij de Belastingdienst is ingediend, kun je nog geruisloos afsplitsen. Ditzelfde geldt als voor die datum al vooroverleg of daaropvolgende correspondentie met de Belastingdienst heeft plaatsgevonden over de VBI-status.

Daarnaast wordt voortaan box 3-vermogen dat wordt ondergebracht in een VBI maar binnen 18 maanden weer terugkomt in box 3, gedurende al die tijd zowel in box 2 als box 3 belast.

Tip:
De belastingplichtige die aannemelijk maakt dat het vermogen om zakelijke reden binnen 18 maanden weer naar box 3 gehaald is, kan dubbele heffing (in box 2 en 3) voorkomen.

Tenslotte wordt het forfaitair rendement uit een VBI vanaf 2017 gelijk aan het hoogste rendement in box 3 (in 2017 5,39%).

Word je voor toepassing van de S&O-afdrachtvermindering in 2017 als starter aangemerkt? Dan kun je het gebruikelijk loon vanaf 2017 vaststellen op het wettelijk minimumloon. Deze maatregel geldt op dit moment tot 1 januari 2022, maar kan eventueel verlengd worden.

Tip:
Ook in 2016 kun je waarschijnlijk al een lager gebruikelijk loon vaststellen. Wil je hierover zekerheid, dien dan een verzoek in bij de Belastingdienst.

Ook dga’s die niet als dga van een innovatieve startup worden aangemerkt, kunnen het gebruikelijk loon onder voorwaarden lager vaststellen dan 44.000 euro. Er geldt namelijk een tegenbewijsregeling voor de hoofdregel dat het loon van een dga het hoogste van de volgende bedragen bedraagt:

  • 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking;
  • het hoogste loon van de overige werknemers van de bv of daarmee verbonden vennootschappen (lichamen);
 • 44.000 euro.

Let op!
Om het loon lager dan 44.000 euro vast te stellen, moet je aannemelijk maken dat het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking lager is dan 44.000 euro. Lukt dat niet dan bedraagt het gebruikelijk loon altijd minimaal 44.000 euro.

De leningsovereenkomsten die je sluit met jouw bv, moeten zakelijk zijn. Een lening is over het algemeen zakelijk als ook een onafhankelijke derde een dergelijke lening onder dezelfde voorwaarden en omstandigheden zou aangaan of verstrekken. Dit betekent dat de lening in ieder geval zakelijke voorwaarden moet bevatten. Of een leningsovereenkomst zakelijk is, zal van geval tot geval beoordeeld moeten worden en is geheel afhankelijk van de individuele feiten en omstandigheden. Een aantal aandachtspunten hierbij, zijn:

 • Schriftelijke vastlegging van de leningsovereenkomst met daarin een aflossingsschema,
 • een terugbetalingsverplichting,
 • zakelijke afspraken over de gevolgen wanneer jij of de bv zich niet aan de afspraken houdt of kan houden,
 • zekerheden en uiteraard een zakelijke rente.

Tip:
Overleg met een van onze fiscalisten of jouw leningsovereenkomsten zakelijk zijn en wat de fiscale gevolgen kunnen zijn.